مشاهده / بستن موضوعات

درس سوم 3

ترجمه لغات لاتين درس سه 3 زبان تخصصي (امور رسانه) استاد جناي آقاي دكتر شاه محمدي جهت بهره برداري تقديم ميگردد.

  ترجمه لغات درس 3 سوم
  تلفظ ترجمه لاتين رديف
  مين اصلی main 1
  گل  هدف  goal 2
  كارنت  جاری  current 3
  ريسرچ  تحقيق كردن  research 4
  ادرس نشانی address 5
  سمي يوتيك  نشانه شناسی  semiotics 6
  كامپوننتز  اجزاء  components 7
  ام فزيد  تاکید کرد  emphasized 8
  سينماتيك سینمایی cinematic 9
  ووركز  آثار  works  10
  افتر بعد از after 11
  اسلاميك اسلامی Islamic 12
  رووليشن  انقلاب  revolution 13
  هيس تادي  hisstudy  hisstudy 14
  يوز  استفاده می کند  uses 15
  متود  روش  method 16
  اس تاتيس تيكال آماری statistical  17
سوسايتي كومونيتي جامعه community 18
  اين كلودز شامل می شود includes 19
  فور بيدن ممنوع forbidden 20
  سينس  از آنجا که  Since 21
  كواليتي  کیفی  qualitative  22
  استادي تحصیل study  23
  ام فزينگ تاکید بر emphasizing 24
  سه مي يوتيك نشانه شناسی semiotics  25
  فوكوس تمرکز focuses 26
  رپزن تيشن  نمایش  representation 27
  تئوري  نظریه  theory 28
  سافي سنت کافی sufficient 29
  سلكت انتخاب کنید select 30
  اويلابل در دسترس available 31
  ريزولس منابع resources 32
  اچيو رسیدن achieve 33
  چوزن انتخاب شده chosen 34
  پرو ميننت  برجسته  prominent  35
  اينتر ناشنال  بين المللي  international 36
  آواردز  جوایز  awards 37
  ماستلي  اغلب  mostly  38
  كونسايد رد در نظر گرفته considered  39
  دومس تيك  خانگی  domestic 40
   فوري ان  خارجی  foreign 41
  كوري تكس  منتقدان  critics 42
  آناليزتس  تحلیلگران  analysts 43
  اين كلوداينگ  از جمله  including 44
  ويل  اراده  Will  45
  تك نگاهی Take 46
  اويلابل دور Away 47
  رد  قرمز  Red 48
  گولد  طلا  Gold 49
  اي رون   اتو کشیدن   Iron 50
  ايس لند  جزیره  Island 51
  آپ تينس  به دست آوردن  obtains 52
  نسه سري لازم necessary  53
  ديتا داده ها data 54
  يو زينگ  استفاده كردن  using  55
  سيستمز  سیستم های  systems  56
  ساچ چنین such  57
  ويدئو  فیلم  video 58
  اني ميشن انیمیشن animation 59
  وربال شفاهی verbal  60
  اين گو ايستكز زبان شناسی linguistics 61
  رايتن  نوشته شده است  written  62
  اين گوايستيك زبانی linguistic 63
  فونولوژي  صدا شناسی  phonology 64
  ميوزيك موسیقی music 65
  سيمو تيني يوزلي با هم/ همزمان simultaneously 66
  آناليزد تجزیه و تحلیل analyzes 67
  ر گارد  توجه  regard 68
  فريم ورك  چارچوب  frameworks 69
  فكوسينگ  تمرکز  focusing 70
  سين كونايزيشن  هماهنگ سازی  synchronization 71
متد/ منر ا پ پروايچ  روش  approach 72
  تكست  متن  text 73
  آنالي زيست  تحلیل  analysis  74
  هال  سالن  Hall 75
  اكوردينگ  بر اساس  According 76
  فين دينگز  یافته  findings 77
  كلر واضح clear 78
  ر پزن تيشن نمایش representation 79
  مانر  روش  manner 80
  كريتز  ایجاد می کند  creates  81
  سن سي تي ويتي حساسیت sensitivity 82
  پروبلمز  مشکلات  problems 83
  پور  خالص  pure 84
  يو ژولي  معمولا  usually 85
  ريسون دلیل reason  86
  دي تن شن بازداشت detention 87
  اكسپت  بجز  except 88
  اس پي سفيك خاص specific 89
  سكس  ارتباط جنسی    90
  ويولنس  خشونت  violence 91
  آدر  دیگر  other 92
  اين دي كيتد  نشان داد  indicated 93
  مي تو كلازم  mythoclasm  mythoclasm 94
  كريسيكال بحرانی critical 95
  ليدز  منجر می شود  leads 96
  na.sheikhali@gmail.com  منبع اين نوشته : منبع